Integritetspolicy

Denna integritetspolicy fastställdes av Nyehandel Sverige AB den 24 januari 2023

1. Allmänt

1.1Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för Nyehandels e-handelslösningar och därtill hörande tjänster (”Tjänsterna”). Villkoren gäller även för eventuella tilläggstjänster om inte Nyehandel tillhandahållit andra villkor för dessa. Villkoren utgör en integrerad del av det eventuella avtal kunden ingått med Nyehandel (”Avtalet”).
1.2Med ”Nyehandel” avses Ny E-handel Sverige AB, org.nr. 559241-2075 med adress Norretullsvägen 15, 291 32 Kristianstad. Med ”Tjänst/Tjänsten” i singularis avses den/de hostad(e) tjänst(er) som Nyehandel erbjuder till kunden.
1.3Nyehandel erbjuder inte Tjänsterna eller eventuella tilläggstjänster till kunder som är konsumenter.
1.4Nyehandel kan erbjuda möjligheten att kombinera Tjänsterna med en tredjepartstjänst (”Tredjepartstjänst”), t.ex. en betalningslösning. I så fall erbjuder Nyehandel bara den tekniska möjligheten att implementera Tredjepartstjänsten i Nyehandels Tjänst. Vid användande av Tredjepartstjänst(er) ska kunden ingå ett separat avtal om denna/dessa direkt med leverantören som tillhandahåller Tredjepartstjänsten till kunden. Nyehandel tar inget ansvar för Tredjepartstjänster.

2. Tjänsterna

2.1Tjänsterna som Nyehandel erbjuder består av olika tjänster rörande e-handelslösningar, inklusive Nyehandels e-handelsplattform. Tjänsterna beskrivs närmare på Nyehandels hemsida. Tjänsterna erbjuds i olika paket. Olika tjänster och funktioner ingår i priset beroende på vilket paket kunden har valt.
2.2Kunden kan när som helst uppgradera till ett annat, mer omfattande och dyrare paket genom att meddela Nyehandel eller uppgradera själv genom plattformen. Om kunden vill byta till ett mindre och billigare paket gäller det lägre priset först efter att avtalsperioden löp ut. Exempelvis om kunden valt att betala kvartalsvis och i mitten av perioden väljer att bytta till ett billigare paket betalas inte mellanskillnaden tillbaka. Utan kunden har det aktuella paketet aktivt fram tills avtalsperioden upphört.
2.3Nyehandel ger nya kunder möjlighet att testa Tjänsterna gratis under en begränsad prövotid. Under prövotiden gäller dessa Villkor i tillämpliga delar.

3. Avgifter och betalning

3.1Kunden ska betala Nyehandel de avgifter och andra belopp som anges i Avtalet eller i Nyehandels gällande prislista.
3.2Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms och andra skatter och avgifter. Priserna inkluderar inte rese-, hotell- eller levnadskostnader om annat inte skriftligen överenskommits mellan Nyehandel och kunden.
3.3Nyehandel har rätt att när som helst justera priser vid eventuella förändringar i regelverk, skatter, avgifter eller liknande omständigheter utanför Nyehandels kontroll.
3.4Utöver vad som anges i punkt 3.3 ovan har Nyehandel dessutom rätt att årligen justera alla priser. Om Nyehandel inte har gjort några prisjusteringar under ett kalenderår kan Nyehandel det följande året justera priserna som om prisjusteringarna hade gjorts det föregående året.
3.5Eventuell prisjustering börjar gälla 1 månad efter att Nyehandel justerat priserna på hemsidan eller meddelat kunden.
3.6Betalningsvillkor Om inget annat skriftligen överenskommits ska betalning ske kvartalsvis i förskott och inom 14 dagar efter fakturadatum. Nyehandel erbjuder månatlig betalning mot en extra avgift. Fakturan skickas till den e-postadress kunden angivit till Nyehandel.
3.7Vid försenad betalning har Nyehandel (utan att det påverkar någon annan rättighet eller något annat tillgängligt rättsmedel) rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter enligt lag. Nyehandel har också rätt att (a) vägra att förmedla några Tjänster till kunden förrän betalning skett, (b) häva Avtalet eller betrakta Avtalet som hävt av kunden, (c) kräva ersättning för förlust eller skada av alla slag på grund av den försenade betalningen och/eller Avtalets upphävande och (d) fakturera kunden för den återstående delen av Avtalet.
3.8Kreditkontroll Nyehandel kommer att utföra en kreditkontroll för att säkerställa att kunden är kreditvärdig och/eller inte förekommer i några skuldregister. Om kunden inte är kreditvärdig eller om kunden finns i skuldregister kommer Nyehandel inte att ingå Avtalet med kunden. Om Avtal redan har ingåtts mellan Nyehandel och kunden har Nyehandel rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

4. Support och underhåll

4.1Nyehandel tillhandahåller teknisk support och underhåll för Tjänsten under Avtalets löptid enligt närmare beskrivning på Nyehandels hemsida samt vad som framgår nedan.
4.2Teknisk support för Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt om inte (a) supporten är relaterad till Tredjepartsprodukter eller brister som härrör från kundens felaktiga användning av Tjänsten; (b) supporten är avancerad (t.ex. att det tar Nyehandel mer än 20 minuter att lösa problemet) och/eller kräver stöd utanför ordinarie supporttider, tar lång tid eller kräver manuell hjälp om sådan support inte ingår i Tjänsten som kunden valt; eller (c) Nyehandel och kunden skriftligen överenskommit annat; eller (d) det totala antalet timmar support överstiger 12 timmar under ett kalenderår. Då kan Nyehandel komma att debitera kunden för teknisk support i enlighet med Nyehandels gällande prislista.
4.3Nyehandel kommer avhjälpa fel i Tjänsten inom skälig tid från det att felet rapporterades till eller upptäcktes av Nyehandel.
4.4Tjänsten kan från tid till annan vara otillgänglig på grund av planerade eller akuta driftstopp av Tjänsten p.g.a. nödvändig support och underhåll av Tjänsten. Inom rimlig tid innan genomförandet av ett planerat driftstopp får kunden information om detta från Nyehandel. Nyehandel kommer att vidta rimliga åtgärder för att minimera tiden för driftstopp av Tjänsten och de potentiella störningar detta kan leda till i kundens verksamhet. Nyehandel kommer dock inte informera om uppdateringar och förbättringar som Nyehandel bedömer är av mindre eller ingen störning för kunden.
4.5Nyehandel släpper då och då nya versioner av Tjänsten. Detta sker huvudsakligen av säkerhetsskäl. På grund av säkerhetsskäl måste kunden använda den nya versionen av Tjänsten när den väl har släppts. Nyehandel förstår att detta kan innebära störningar och vara olägligt för kunden eftersom att en ny version av Tjänsten kan omfatta flera och stora förändringar. Nya versioner av Tjänsten är dock nödvändiga för att upprätthålla säkerheten i Tjänsten.
4.6Nyehandel kan inte garantera att skräddarsydd webbdesign i en version av Tjänsten kommer att vara överförbar till en ny version av Tjänsten eller att en sådan överföring, om möjlig, är gratis.
4.7Nyehandel erbjuder ingen support och/eller underhåll för Tredjepartstjänster. Om kunden är i behov av support eller underhåll relaterat till en Tredjepartstjänst ska kunden kontakta leverantören av Tredjepartstjänsten.

5. Avtalstid och avtalets upphörande

5.1Avtalstiden baseras på kundens önskemål om betalning 1, 3 eller 12 månaders betalning
5.2Avtalet betalas förskottsvis, i och med det finns det ingen uppsägningstid eller bindningstid
5.3Avtalet förnyas automatisk när den förskottsbetalade avtalstiden är slut, om kunden inte valt att avsluta avtalet genom att klicka på avsluta prenumeration eller skriftligen skickat in en uppsägning till Nyehandel.
5.4Kunden har möjlighet att få ut den information som Nyehandel har lagrat på kundens uppdrag inom ramen för Tjänsten, såsom dess kunddatabas, produkter, köphistorik och bilder och e-postmeddelanden. Nyehandel förbehåller sig rätt till ersättning motsvarandes Nyehandels kostnader för eventuellt arbete som Nyehandel utför åt kunden i samband med detta.
5.5Nyehandel kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om kunden inte uppfyller alla villkor i Avtalet

6. Kundens åtaganden m.m

6.1Utöver vad som annars anges i Avtalet inklusive dessa Villkor ansvarar kunden för att (a) ladda upp och uppdatera Tjänsten med all information som är nödvändig för att bedriva e-handel genom Tjänsten såsom produktbeskrivningar, bilder och priser. Nyehandel är enbart leverantör av Tjänsten och ansvarar inte för några uppgifter som används i Tjänsten; (b) administrera e-handelssajten på egen hand med hjälp av de formulär och enligt de anvisningar som Nyehandel från tid till annan tillhandahåller; och (c) följa gällande lagar och regler samt inte använda Tjänsten för att utföra någon olaglig eller oetisk verksamhet eller använda Tjänsten för att skicka eller på annat sätt sprida virus, spam eller liknande skadlig programvara.
6.2Kunden är ansvarig gentemot Nyehandel för all information som laddas upp i, skapas i eller publiceras genom Tjänsten.
6.3Kunden ger Nyehandel en global och icke-exklusiv licens att använda all information som kunden laddar upp i Tjänsten för användning av Nyehandel under avtalstiden. Dessutom garanterar kunden att kunden har rätt att ge Nyehandel en sådan licens

7. Nyehandels åtaganden m.m

7.1Nyehandel övervakar driften och säkerheten i Tjänsten för att säkerställa att tillfredsställande prestanda upprätthålls.
7.2Nyehandel kan från tid till annan erbjuda standardiserade villkor eller andra juridiska texter som kunden kan välja att använda i sin e-handel. Nyehandel ansvarar inte för att uppdatera sådana standardiserade texter för att uppfylla ny tillämplig lagstiftning, rättspraxis, riktlinjer eller liknande och ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller liknande som kan uppstå om kunden använder sig av texterna.

8. Immateriella rättigheter

8.1Samtliga immateriella rättigheter till Nyehandels tjänster samt till Nyehandels logo, varumärken och firma ägs av Nyehandel eller Nyehandels leverantörer eller parters. Kunden har inte någon licens till Nyehandels immateriella rättigheter, Tjänsten eller delar därav om inte det uttryckligen anges i Villkoren.
8.2Kunden ska implementera Nyehandels logotyp och en länk till Nyehandels hemsida på sin e-handelssajt. Logon och länken ska vara lätt att se. Helst ska de vara synliga för slutanvändaren på varje sida av e-handelssajt.

9. Intrång i immateriella rättigheter

9.1Med reservation för ansvarsbegränsningen i enlighet med punkt 12, förbinder sig Nyehandel att försvara och hålla kunden skadelös från och mot alla eventuella skador, kostnader och utgifter som betalats av kunden och som uppstått på grund av eventuella krav eller stämning mot kunden baserat på påståendet att användningen av Tjänsten utgör ett intrång i immateriella rättigheter. Detta gäller under förutsättning att Nyehandel utan onödigt dröjsmål skriftligen har underrättats om sådant krav eller sådan stämning och fått fullmakt, rimlig information och stöd (i rimlig omfattning av kunden och till rimliga kostnader för Nyehandel) för att reglera skadan eller försvara sig mot stämningen. För det fall och i den mån Nyehandel inte initierar och fullföljer ett försvar på ett professionellt sätt, får kunden vidta alla nödvändiga åtgärder, till rimlig kostnad för Nyehandel, att försvara och reglera skadan. Innan kunden tar till sådana åtgärder ska kunden underrätta Nyehandel skriftligen och Nyehandel ska ges tid att initiera ett försvar.
9.2Om Tjänsterna blir, eller enligt Nyehandels uppfattning, sannolikt kommer att bli, föremål för sådana krav eller stämningar som anges ovan ska Nyehandel (efter fritt val) antingen: (a) se till att kunden kan fortsätta använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet; (b) ersätta de delar av Tjänsterna vilka påstås gör immaterialrättsligt intrång med motsvarigheter som inte gör intrång; (c) ändra Tjänsten så att den inte gör intrång utan att försämra funktion eller prestanda; eller (d) om i Nyehandels uppfattning ingen av de möjligheter som anges ovan är kommersiellt genomförbara: säga upp Avtalet och återbetala betalda avgifter till kunden, med avdrag för en rimlig summa för kundens användning av Tjänsterna fram till dagen för uppsägningen.
9.3De åtaganden som anges i punkterna 9.1 och 9.2 ska inte tillämpas om krav eller stämning orsakas av, eller är resultat av: (a) kundens kombination eller användning av Tjänsten med programvara, tjänster eller produkter som utvecklats av kunden eller tredje part, om anspråket skulle ha kunnat undvikas genom icke-kombinerande eller självständig användning av Tjänsten; (b) omarbetning av Tjänsten av någon annan än Nyehandel om anspråk eller stämning från tredje part skulle ha kunnat undvikas genom användning av den icke omarbetade Tjänsten; (c) kunden fortsätter det påstådda intrånget efter att ha underrättats om detta eller efter att omarbetningar eller ersättningar som skulle ha undvikit det påstådda intrånget; eller (d) kunden använder eller har använt Tjänsten på ett sätt som inte i enlighet med Avtalet eller Nyehandels skriftliga instruktioner.
9.4De rättsmedel som anges ovan ska vara kundens enda och exklusiva rättsmedel i händelse ett krav som avses i punkten 9.1.
9.5Kunden ska kompensera och hålla Nyehandel skadelös från och mot alla eventuella skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga avgifter för advokater och andra fackmän) som uppstår till följd av eventuella krav, stämningar eller förfaranden mot Nyehandel baserat på påståendet att kundens användning av Tjänsterna utgör ett intrång av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till, om sådant anspråk är ett resultat av omständigheter som beskrivs i punkten 9.3 (a)-(d) ovan.

10. Sekretess

10.1Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information (oavsett om den är muntlig eller skriftlig, elektronisk eller annan form), om Avtalets innehåll eller om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som part angivit vara konfidentiell.
10.2Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part enligt lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

11. Personuppgifter m.m.

11.1Kunden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som avser slutkunder och som behandlas i Tjänsten, t.ex. en slutkund besöker och/eller använder kundens e-handelssajt. Nyehandel kommer endast behandla slutkunders personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde och i enlighet med separat personuppgifts-biträdesavtal mellan kunden och Nyehandel.
11.2Nyehandel bryr sig om sina kunders integritet och kommer att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos kunden på det sätt som beskrivs i Nyehandels vid var tid gällande integritetspolicy och enligt gällande lagstiftning om dataskydd.
11.3För undvikande av missförstånd: Nyehandel har rätt att samla in och använda information som sparats i Tjänsten om t.ex. ordervolym, omsättning och genomsnittlig ordervärde av kundens e-handelssajt, i aggregerat eller anonymiserat format (vilket inte innehåller personuppgifter) för statistiska och affärsutvecklande ändamål.

12. Ansvarsbegränsning

12.1Varken Nyehandel eller kunden ska under några omständigheter vara ansvariga jämtemot den andra parten för indirekta skador eller för förlust av användning, förlust av data, utebliven vinst, besparingar eller intäkter av några slag. Nyehandel ansvarar inte för störningar i Tjänsten som kan orsakas av underhåll eller av att Nyehandel ger ut nya versioner av Tjänsten.
12.2Nyehandels totala ansvar för alla skador, förluster och krav som kan uppstå under Avtalet ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande de lägsta av (a) det belopp kunden betalat eller ska betala till Nyehandel för Tjänsten eller tilläggstjänst som orsakar skadan, förlusten eller kravet beräknat under ett (1) år föregående händelsen eller underlåtenheten som orsakat skadan eller (b) 40 000 kr.
12.3Talan om ersättning av något slag mot Nyehandel ska meddelas Nyehandel utan onödigt dröjsmål och senast tre (3) månader efter skadan, förlusten eller kravet inträffade.
12.4Ansvarsbegränsningen i denna punkt 12 gäller inte vid uppsåt eller grov oaktsamhet.

13. Force majeure

13.1Om och i den utsträckning som endera partens fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet hindras eller görs oskäligt betungande av omständigheter utanför dess rimliga kontroll och att det inte rimligen kunde ha förväntas vid den tidpunkt då Avtalet ingicks eller ha undvikits, ska part befrias från skadeståndsskyldighet och andra påföljder för dröjsmål med att fullgöra eller underlåtenhet att utföra sådana skyldigheter.

14. Övrigt

14.1Kunden kan överlåta sitt Avtal (inklusive dess e-handelssajt) till en tredje part (”den nya kunden”), under förutsättning att (a) kunden informerar Nyehandel om sådan överlåtelse genom att fylla i och skicka in Nyehandels blankett för överlåtelse av avtal som finns till förfogande på Nyehandel hemsida, (b) den nya kunden uppfyller kraven i Nyehandels vid var tid gällande villkor, (inklusive dessa Villkor) och betalar till Nyehandel gällande avgifter för överföring av Avtalet och (c) Nyehandel och den nya kunden ingår ett Avtal med en inledande period om 12 månader. För att undvikande av missförstånd, ska punkten 3.8 i dessa Villkor (kreditkontroll) gäller även den nya kunden.
14.2Nyehandel kan utan kundens godkännande överlåta delar av eller samtliga sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet inkl. rätten att få betalt.
14.3Villkoren gäller för alla tjänster som Nyehandel från tid till annan erbjuder. Avtalet, inklusive dessa allmänna, villkor ersätter alla tidigare eller nuvarande avtal eller överenskommelser, vare sig de är muntliga eller skriftligt.
14.4Nyehandel har rätt att ändra Villkoren och gällande prislista när som helst genom att skriftligen meddela sådan ändring till kunden med en månads varsel.
14.5 Eventuella ändringar av och tillägg till dessa Villkor i Avtalet är endast giltiga om de görs skriftligen med uttrycklig hänvisning till punkten eller punkterna som ska ändras. Vid eventuella motstridigheter mellan Avtalet och Villkoren ska Villkoren ha företräde om inget annat skriftligen överenskommit mellan Nyehandel och kunden.

15. Tvistlösning och tillämplig lag

15.1Tvist ska avgöras genom skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Sätet för skiljeförfarandet ska vara Kristianstad. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC själv bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. Alla skiljeförfaranden samt dokument och beslut i samband med sådana förfaranden ska hållas strikt konfidentiellt och får inte används för något annat ändamål än förfaranden.
15.2Oavsett ovan har Nyehandel rätt att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder vid behörig domstol för att kräva in försenade betalningar.
15.3Svensk lag ska tillämpas på Avtalet inklusive dessa Villkor.